2. díl: BIM v praxi - Wavin Academy

2. díl: BIM v praxi

02.11.2017

Nové trendy v projektování staveb – BIM a legislativa

Gestorem pro zavedení metodiky BIM do praxe v České republice bylo vládou jmenováno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o dlouhodobý proces, který je třeba uskutečňovat postupně krok po kroku. Těchto kroků je ve skutečnosti celá řada, cílem je příprava prostředí a podmínek pro zavedení a využívání metodiky BIM. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v dokumentu „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“, který uvažuje se zavedením metody BIM do stavební praxe s časovým horizontem v období 2018 – 2021 a pro období 2022 – 2027. Tento dokument předložilo Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR a dne 25. září 2017 ho vláda schválila jako závazný.

Podívejte se na záznam z webináře

Webinář na téma Charakteristika přístupu BIM v oboru projekce staveb, který pro vás připravil náš technický poradce Pavel Seidl

Jako zásadní legislativní změnu v oblasti možnosti aplikace BIM lze označit novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodiky BIM se konkrétně týkají dva odstavce § 103, které dávají investorům možnost stanovení požadavku na povinné využití metodiky BIM při realizaci vypsaných veřejných zakázek ve stavebnictví. Touto novelou zároveň došlo k plné harmonizaci české a evropské legislativy v dané oblasti (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU). Stejně tak může samozřejmě požadovat zpracování dokumentace dle metodiky BIM i soukromý investor.

Výhody a úskalí BIM

Jak bude ukázáno v dalších částech toho seriálu, tak přechod na BIM z klasických metod, jako je např. projektování ve 2D , s sebou přináší podstatnou změnu pohledu– a to, jak z hlediska aplikace procesů a technologií, které jsou pro využití BIM nezbytné, tak i z hlediska vytváření a sdílení dat. BIM na jedné straně přináší mnoho pozitiv, ale v určitých momentech naráží na možná negativa, či protiřečení.

Pokud je metodika projektování dle BIM přístupu důsledně aplikována – tedy všemi profesemi, resp. účastníky, kteří se na celém stavebním procesu podílejí, tak nesporně přináší mnoho výhod. V prvé řadě dochází k značné redukci nákladů spojených s daným projektem. Díky přesnému 3D modelu je možné vytvářet jednotlivé návrhy bez zbytečných geometrických a výkazových chyb. V rámci BIMu existuje řada efektivních nástrojů, které dokáží velmi elegantním způsobem vyřešit např. problematiku kolizí, zpracovat detailní výkaz použitého materiálu či pomoci při analýze a optimalizaci variantních návrhů. To stejné platí i v případě různých změn během projektové přípravy. Změna je provedena pouze jednou a to v centrálním modelu budovy – následně se automaticky promítne do všech výskytů měněné entity (výkazy materiálů, 2D výkresy – půdorysy, řezy atd.). Navíc sofistikovaný model ve spojení s různými simulacemi, vizualizacemi, popř. s virtuální realitou nabízí reálný pohled na dokončenou stavbu bez nutnosti cokoliv realizovat, což vydatně ulehčuje investorovi volbu nejvhodnějšího řešení. Práce na jednom 3D modelu také ulehčuje komunikaci a prohlubuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu. Zároveň je zaručen i vyšší stupeň kontroly a vyšší kvalita celého stavebního díla. V neposlední řadě se mezi nesporné výhody BIM koncepce řadí též zvýšení transparentnosti stavby a řízení celého díla obecně (řízení nákladů nevyjímaje).

Nedostatky lze spatřovat především ve faktu, že ne všichni účastníci stavebního procesu využívají platformu BIM. V těchto případech je koncepce BIM vážně narušena – nedá se říci, že by zde mohlo existovat něco jako „BIM napůl“. Dále lze konstatovat, že zpracování projektové dokumentace v BIMu je časově náročnější, přičemž tato vyšší náročnost není v praxi automaticky spojena též s nárůstem honorářů za zpracování projektové dokumentace. Jako poslední nedostatek, se kterým se při aplikaci BIMu do praxe běžně setkáváme je nedostatek knihovních prvků jednotlivých komponent.

Výše uvedená charakteristika BIM přístupu k projektování staveb se samozřejmě z roviny teorie musí přenášet taktéž do praxe –z této metodiky je třeba získat nějaká reálná data, modely, technické zprávy, 2D výkresy, výkazy materiálů atp. K tomuto reálnému nasazení BIMu do praxe je zapotřebí vhodný software. V dalším dílu tohoto seriálu se budeme věnovat softwarovým nástrojům BIM a jejich implementaci.

Wavin knihovny pro program Revit