2. díl: BIM v praxi - Wavin Academy

Nové trendy v projektování staveb – BIM a legislativa

Gestorem pro zavedení metodiky BIM do praxe v České republice bylo vládou jmenováno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o dlouhodobý proces, který je třeba uskutečňovat postupně krok po kroku. Těchto kroků je ve skutečnosti celá řada, cílem je příprava prostředí a podmínek pro zavedení a využívání metodiky BIM. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v dokumentu „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“, který uvažuje se zavedením metody BIM do stavební praxe s časovým horizontem v období 2018 – 2021 a pro období 2022 – 2027. Tento dokument předložilo Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR a dne 25. září 2017 ho vláda schválila jako závazný.

Podívejte se na záznam z webináře

Webinář na téma Charakteristika přístupu BIM v oboru projekce staveb, který pro vás připravil náš technický poradce Pavel Seidl

Jako zásadní legislativní změnu v oblasti možnosti aplikace BIM lze označit novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodiky BIM se konkrétně týkají dva odstavce § 103, které dávají investorům možnost stanovení požadavku na povinné využití metodiky BIM při realizaci vypsaných veřejných zakázek ve stavebnictví. Touto novelou zároveň došlo k plné harmonizaci české a evropské legislativy v dané oblasti (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU). Stejně tak může samozřejmě požadovat zpracování dokumentace dle metodiky BIM i soukromý investor.

Výhody a úskalí BIM

Jak bude ukázáno v dalších částech toho seriálu, tak přechod na BIM z klasických metod, jako je např. projektování ve 2D , s sebou přináší podstatnou změnu pohledu– a to, jak z hlediska aplikace procesů a technologií, které jsou pro využití BIM nezbytné, tak i z hlediska vytváření a sdílení dat. BIM na jedné straně přináší mnoho pozitiv, ale v určitých momentech naráží na možná negativa, či protiřečení.

Pokud je metodika projektování dle BIM přístupu důsledně aplikována – tedy všemi profesemi, resp. účastníky, kteří se na celém stavebním procesu podílejí, tak nesporně přináší mnoho výhod. V prvé řadě dochází k značné redukci nákladů spojených s daným projektem. Díky přesnému 3D modelu je možné vytvářet jednotlivé návrhy bez zbytečných geometrických a výkazových chyb. V rámci BIMu existuje řada efektivních nástrojů, které dokáží velmi elegantním způsobem vyřešit např. problematiku kolizí, zpracovat detailní výkaz použitého materiálu či pomoci při analýze a optimalizaci variantních návrhů. To stejné platí i v případě různých změn během projektové přípravy. Změna je provedena pouze jednou a to v centrálním modelu budovy – následně se automaticky promítne do všech výskytů měněné entity (výkazy materiálů, 2D výkresy – půdorysy, řezy atd.). Navíc sofistikovaný model ve spojení s různými simulacemi, vizualizacemi, popř. s virtuální realitou nabízí reálný pohled na dokončenou stavbu bez nutnosti cokoliv realizovat, což vydatně ulehčuje investorovi volbu nejvhodnějšího řešení. Práce na jednom 3D modelu také ulehčuje komunikaci a prohlubuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu. Zároveň je zaručen i vyšší stupeň kontroly a vyšší kvalita celého stavebního díla. V neposlední řadě se mezi nesporné výhody BIM koncepce řadí též zvýšení transparentnosti stavby a řízení celého díla obecně (řízení nákladů nevyjímaje).

Nedostatky lze spatřovat především ve faktu, že ne všichni účastníci stavebního procesu využívají platformu BIM. V těchto případech je koncepce BIM vážně narušena – nedá se říci, že by zde mohlo existovat něco jako „BIM napůl“. Dále lze konstatovat, že zpracování projektové dokumentace v BIMu je časově náročnější, přičemž tato vyšší náročnost není v praxi automaticky spojena též s nárůstem honorářů za zpracování projektové dokumentace. Jako poslední nedostatek, se kterým se při aplikaci BIMu do praxe běžně setkáváme je nedostatek knihovních prvků jednotlivých komponent.

Výše uvedená charakteristika BIM přístupu k projektování staveb se samozřejmě z roviny teorie musí přenášet taktéž do praxe –z této metodiky je třeba získat nějaká reálná data, modely, technické zprávy, 2D výkresy, výkazy materiálů atp. K tomuto reálnému nasazení BIMu do praxe je zapotřebí vhodný software. V dalším dílu tohoto seriálu se budeme věnovat softwarovým nástrojům BIM a jejich implementaci.

Wavin knihovny pro program Revit

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close