4. díl: Knihovny produktů Wavin pro program Revit - Wavin Academy

4. díl: Knihovny produktů Wavin pro program Revit

17.09.2018

Obecná charakteristika knihoven produktů Wavin pro program Revit

Jak již jsme si ukázali v minulých dílech tohoto seriálu, tak asi nejznámější a nejpoužívanější SW prostředí aplikující technologii BIM do praxe je program Revit od společnosti Autodesk. Velmi zjednodušeně lze říci, že každá podílející se profese využívá svůj (specificky upravený) program (platformu), mezi kterými je ovšem zajištěna bezproblémová kompatibilita. Tak např. architekt nebo stavař bude při práci používat Revit Architecture, statik Revit Structure, specialista profesí TZB Revit MEP apod. Tito jednotliví aktéři návrhu si mezi sebou následně vzájemně předávají dílčí návrhy, až vznikne kompletní BIM model budovy.

S výše popsanými nespornými výhodami používání platformy programu Revit je ovšem spojena též nutnost precizního zadávání (modelování) veškerých komponent, z kterých je stavba (resp. dílčí instalace) složena. V praxi to znamená, že např. v případě návrhu vnitřní vodovodní sanitární instalace je zapotřebí programu dodat (vymodelovat) veškeré typy kolen, T-kusů a dalších tvarovek, které se v dané instalaci vyskytují, resp. vyskytovat mohou.

V případě, že uživatel při práci využívá speciálně, pro tyto účely připravené knihovny, výše popsané náročné modelovací práce mu odpadají. Firma Wavin Ekoplastik s.r.o., jakožto evropský leader v oblasti plastových potrubních systémů, přišel s koncepcí (s interním projektem) přípravy inteligentních 3D modelů ve formě rodin, které jsou určeny pro přímé použití, pro přímou implementaci, v prostředí programu Revit. S použitím knihoven se vlastní návrh instalace promění v relativně jednoduchou a rychlou záležitost, která je založena víceméně na intuitivní bázi. Do celkové koncepce knihoven se nám podařilo též zapracovat jednak skutečně kompletní produktové portfolio firmy pro tvorbu TZB instalací, včetně všech nutných specifik (např. aplikace navařovacích sedel pro případ tvorby T kusu v systému PPR, práce s excentricitou obecně v rámci rozvodů vnitřní kanalizace, možnost tvorby různých typů odboček – 90° nebo 45°, atp.), ale i zkušenosti nabyté v rámci dlouhodobé spolupráce s projektanty i montážními firmami. Toto, a mnoho dalších užitečných nástrojů pro automatickou tvorbu technických detailů je umožněno pomocí inteligentních funkcí, které jsou v rámci knihoven do programu doprogramovány a při použití generických Revit knihoven nejsou uživateli k dispozici. Naše knihovny jsou navíc k dostání v mnoha jazykových mutacích, což může být vhodně doplněno též s možností volby daného produktového portfolia pro jednotlivé evropské země. Tuto možnost jistě uvítají uživatelé, kteří spolupracují také se zahraničními investory.

V praktických rozvodech bývají na TZB instalace kladeny specifické požadavky – ať již se jedná o vedení potrubí, či umístění a pozici tvarovek. Na příkladu použití generické knihovny (standardní, která je součástí programu Revit již při jeho pořízení) a knihovny pro tyto účely speciálně vyvinuté (Wavin Revit files) si ukážeme možné způsoby řešení těchto požadavků.

Redukce

Pomocí redukcí dochází k změně průměrů potrubí v rámci instalace. Jedná se o velmi častou záležitost, která musí být v rámci knihoven řešena tak, aby nečinila žádné obtíže. Na obrázku níže jsou uvedeny typické příklady řešení redukcí v instalaci – a to pomocí standardního Revit řešení a taktéž řešení pomocí Wavin knihovny pro Revit.

Řešení redukce potrubí v programu Revit pomocí obecné knihovny

Řešení redukce potrubí v programu Revit pomocí knihovny Wavin

Již prvním zběžným pohledem vidíme obrovské rozdíly ve věrohodnosti jednotlivých řešení. V případě redukování pomocí obecné knihovny, program umožní redukci jakýchkoliv dostupných průměrů vždy pomocí jedné (často nesmyslné, neexistující) redukce. Taktéž ji vždy zobrazuje stejným způsobem a velikosti „prostavěných“ redukovaných si prost poměrově vymýšlí. Navíc v případě instalace gravitační vnitřní kanalizace platí pravidlo, že by měly být instalovány pouze excentrické redukce, a to způsobem, aby horní hrana potrubí byla vždy v rovině. Pokud toto není splněno, opět se dostává uživatel do svízelné situace, že jeho model neodpovídá realitě. Naopak při použití knihovních prvků z produkce Wavinu jsou všechny výše uvedené požadavky splněny. Tudíž nehrozí fakt, že bude použit neexistující výrobek, či že rozměry produktu budou různé oproti reálu. Druhý obrázek právě demonstruje situaci, kdy pro řádné řešení redukování průměrů, je zapotřebí použít více než jednu redukci. Taktéž je zde možné pozorovat, že i horní hrana potrubí lícuje rovinu, přesně podle požadavku na montáž excentricky vyoseného potrubí. K tomuto finálnímu řešení se uživatel dopracuje velmi jednoduše, intuitivní cestou. V prvé fázi vybere požadované průměry potrubí (počáteční a koncový), program sám vytvoří potřebné řešení počtu a rozměrů jednotlivých „dílčích“ redukcí a následně uživatel zaškrtne možnost excentricity – čímž je korektní přechod vytvořen. V případě tlakových rozvodů (vnitřní vodovod, topení atd.) se nepožaduje excentrické řešení – tudíž v tomto případě je tvorba redukce ještě jednodušší, založená na centrických redukcích, které jsou k dispozici opět ve shodě s reálným produktovým portfoliem Wavinu. Dodejme ještě, že pokud ve výrobním programu firmy Wavin existuje např. dlouhá i krátká verze redukcí, program pro prvotní řešení používá redukce krátké. Nicméně uživateli je umožněna změna na redukci prodloužené konstrukce prostým zaškrtnutím této možnosti v menu vlastností.

Kolena

Pomocí kolen dochází k změně úhlu uložení potrubí v instalaci. Výhody, které má k dispozici uživatel Wavin knihovny ozřejmíme opět na níže uvedených obrázcích

Řešení kolen potrubí v programu Revit pomocí obecné knihovny

Řešení kolen potrubí v programu Revit pomocí knihovny Wavin

Na obrázku vlevo vidíme řešení změny směru pomocí generických (standardních) knihovních prvků. V tomto případě program umožní vytvořit jakýkoliv úhel změny směru. Ano pro projektanta se zdá být toto příjemné, ale co s takovým kolenem, které ve skutečnosti neexistuje? V podstatě se jedná jen o předání problému dále, na samotného montážníka, který opět není schopen toto řešit – protože daná tvarovka nelze nikde nakoupit. Dále taktéž samotné technické provedení kolena a následné vykreslení realitě neodpovídá. Lze jen upozornit na chybějící hrdla a další konstrukční detaily tvarovky. Naopak v případě použití knihoven Wavin (pravá část obrázků) vidíme, že změna směru naprosto odpovídá realitě. Uživatel může volit jen takové kombinace průměrů a úhlů, které jsou reálně součástí produktového portfolia firmy Wavin. Uživatel má k dispozici i různé možnosti, jak uvedený úhel seskládat. Následné zobrazení v rámci modelu je velmi věrohodné, včetně precizního zobrazení hrdel. Komfortnost tvorby kolen v rámci Wavin knihoven je založena na faktu, že většina úhlů se tvoří přímo, automaticky, kreslením dvou trubek v požadovaném úhlu – některé pak pouhým posunem výchozího úhlu. Např. kolena pod úhlem 67,5° lze vytvořit z výchozího úhlu 90° posunem jednoho konce potrubního uzlu do správné úhlové pozice. V rámci gravitační vnitřní kanalizace je třeba ještě řešit správnou pozici hrdel v rámci směru proudění média systémem. Vždy je třeba dbát na fakt, aby hrdlo (s těsnícím kroužkem) směřovalo proti směru proudění (toto si lze jednoduše představit tak, že musíme pomocí hrdla vytvořit odpadní vodě takovou situaci, aby styk s těsnícím kroužkem a případný úkap byl takřka nemožný – obrázek níže). Pokud program v prvním návrhu instalace usadí tvarovku co do pozice hrdla opačně, pak tento smět uživatel může jednoduše změnit zaškrtnutím volby „otočit směr“ v menu s vlastnostmi.

Odbočky

Odbočky představují element, pomocí kterého je docíleno např. napojení přípojných potrubí do sběrných a následně do potrubí svodného. Obecně opět existuje mnoho možností a konfigurací, jak spoj s odbočkou provést. Nicméně pokud uživatel pracuje s generickou knihovnou (obr. vlevo) moc komfortu mu v případě tvorby odboček nenabízí. Opět zde není

Řešení odboček potrubí v programu Revit pomocí obecné knihovny

Řešení odboček potrubí v programu Revit pomocí knihovny Wavin

k dispozici nijaká produktová kontrola. Tzn., že uživateli je umožněno vytvořit jakékoliv spojení, jakýchkoliv průměrů potrubí a pod jakýmikoliv úhlem. Stejně tak vlastní zobrazení spoje není optimální. A stejně tak o nějaké práci s excentricitou ani nemůže být řeč. Naproti tomu použití knihoven Wavin opět přináší uživateli nesporný komfort při vlastním návrhu instalace. V první řadě opět zamezí návrhu neexistujících průměrů a úhlů odboček a práce s excentricitou není žádným problémem. Dále zde v rámci dodatečných inteligentních funkcí je uživateli umožněno volit mezi 45° odbočkou s kolenem 45°, nebo přímo odbočkou 90°. V základním nastavení může uživatel volit z tří hlavních typů napojení odboček. Jako přednastavená volba zde figuruje připojení horizontálního potrubí do hlavního potrubí vertikálního, dále pak existují dvě doplňkové možnosti pro připojení vertikálního potrubí do hlavního potrubí horizontálního a pro připojení horizontálního potrubí do hlavního potrubí taktéž horizontálního (situace viz. příslušný obrázek).

Mezi další doplňkovou funkci můžeme zařadit i požadavek uživatele na použití jen neredukovaných odboček a vlastní redukování provést až redukcí za odbočkou (např. odbočka DN 100/100 ve spojení s redukcí DN 100/50 nám vytvoří výslednou sestavu odbočky DN 100/50). Příklad základních typů odboček je uveden na příslušném obrázku. Přičemž i zde je poplatný fakt zmíněný výše – v případě nutnosti vsazení sestav redukcí, probíhá tot ve zcela automatickém modu, bez nutnosti ručního zásahu uživatele.

Ukázka tvorby odbočky pomocí neredukovaného T-kusu

Z výše uvedeného je zřejmé, že hlavní myšlenka metodiky BIM pro projekční fázi, kterou je právě přesnost a věrohodnost modelu stavby, se pomocí generických knihoven jen těžko plní. K čemu je nám model, který je sice zpracován podrobně v 3D prostoru, když po faktické stránce obsahuje mnoho nesmyslných a neexistujících produktů a vazeb na ně. Ať již např. co do možnosti napojení dalších systémů, vlastního dispozičního uspořádání, či řízení dodávek ze skladů na stavbu. To vše naprosto neguje hlavní smysl a výhody při použití BIM konceptu. Pokud prostě Revit pracuje s knihovnami, které neodpovídají realitě (co do produktového portfolia, či rozměrům vlastních produktů), tak je prakticky nemožné reálný model (odpovídající BIM standardům) připravit. Což na druhou stranu samozřejmě knihovny, které odpovídají přesně produktovému portfoliu určitého výrobce, celkem jednoduše umožňují.

Pracujte s produktovými knihovnami Wavin pro program Revit: