Deformace plastového potrubí při bodovém zatížení - Wavin Academy

Deformace plastového potrubí při bodovém zatížení

12.12.2016

Výhody plastového potrubí spočívají v jeho flexibilitě. U jednotlivých staveb se potrubí přizpůsobí pohybům zeminy podle jejího složení. I když se plastové potrubí, které je vystaveno velké zátěži, nepoškodí ani nepraskne, je třeba i z dalších důvodů omezit možnosti jeho deformace, aby byla zaručena vysoká kvalita a funkčnost celého systému. Při každé nové instalaci se obvykle provádí TV inspekce celého systému. Na kamerových záběrech se občas objevují místa, kde je bodová deformace potrubí patrná. Nejčastěji je tato závada způsobena nevhodným obsypem potrubí v aktivní zóně, kdy je překročena maximální povolená velikost zrna.
Další chybou může být výška podsypu potrubí. Běžně se volí výška 100 mm, ale v případech, kdy je dno výkopu pevné (například skalnaté podloží), je nutné zvýšit vrstvu obsypu alespoň na 150 mm nebo lépe na 200mm.
Výškové a směrové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101. Při sklonu nivelety do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše +/- 10 mm proti kótě dna, při sklonu nad 10 ‰ nejvýše +/- 30 mm. Současně nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon.

Deformace plastového potrubí