Dotazy, na které často odpovídáme: Lze zpracovat návrh velikosti vsakovacího zařízení bez geologického posudku s vyjádřením koeficientu vsaku kv? - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Lze zpracovat návrh velikosti vsakovacího zařízení bez geologického posudku s vyjádřením koeficientu vsaku kv?

12.05.2016

Správný návrh lze zpracovat pouze na základě věrohodných výstupů z geologického posudku, který musí ještě před vyjádřením koeficientu vsaku vyhodnotit, zda řešená lokalita vůbec umožňuje zasakovat dešťové vody do horninového prostředí. Toto hodnocení přitom musí zohledňovat  více pohledů, například úroveň hladiny podzemní vody nebo technicky, ale i finančně realizovatelnou hloubka uložení vsakovacího objektu. Od dobře provedeného geologického průzkumu se odvíjí správný návrh velikosti zasakovacího zařízení. Výstupy geologického průzkumu jsou podrobněji popsány ve čtvrté kapitole normy „Geologický průzkum“ (ČSN 759010).

 

Retenční box