Jaký má vliv urbanizace na hospodaření s vodou? - Wavin Academy

Jaký má vliv urbanizace na hospodaření s vodou?

14.12.2022

Města sice pokrývají pouhá dvě procenta zemského povrchu, ale mají na svědomí spotřebu 60-80 procent energie a vytvářejí téměř 75 procent emisí skleníkových plynů. Přičemž počet lidí stále roste a většina z nich se stěhuje do měst. Podle OSN budou do roku 2050 žít dokonce dvě třetiny obyvatel ve městech. Jaká jsou rizika zvyšující se populace a jaké budou nároky na města z hlediska hospodaření s vodou?

 

Urbanizovaná území, ať už ve formě městské nebo průmyslové zástavby, negativně působí na celý hydrologický cyklus, a zvláště na množství a kvalitu podzemní vody. Budovy a zpevněné plochy omezují vsakování srážek. Podzemní stavby a inženýrské sítě zase uměle odvodňují území a snižují hladinu podzemní vody.

 

V urbanizovaném území je tak obvykle méně podzemní vody, protože velká část srážek odtéká po povrchu. Kromě toho je podzemí narušeno podzemními stavbami, jako jsou metro a jiné tunely, zářezy komunikací, inženýrské sítě s propustným obsypem apod. V silně urbanizovaném území drobné vodní toky často zanikají, protože přicházejí o své zdroje.

Zacházení s vodou

Zásadní roli hraje také neefektivní zacházení s vodou, například pouze 20 % vody, kterou využívají hospodářská odvětví zásobovaná vodou z veřejné vodovodní sítě, se skutečně spotřebuje. Zbývajících 80 % se vrací zpět do životního prostředí, hlavně ve formě vyčištěných odpadních vod.

Nynější situaci, tedy plýtvání a neefektivní zacházení s vodou ve městech, by měla zlepšit nová koncepce odvodňování, tedy minimalizace podílu srážkových vod v systému. Jedním z řešení může být zavádění decentralizovaných systémů odvodnění u nových a stávajících staveb. Na základě tohoto přístupu se mohou postupně snížit náklady na provoz stokové sítě, zmenší se látkové a hydraulické zatížení vodních toků, vodní toky budou dostatečně dotovány podzemní vodou v obdobích sucha, a nikoliv přeplňovány za přívalových srážek. Život ve městech se tak může stát kvalitnější a bezpečnější.

Pozitivní pohled

Rostoucí urbanizace nemusí být vnímána pouze negativně. Naopak je spojována s rozvojem hospodářství a zvyšování produktivity zemí, ve kterých k ní dochází. Pokud je urbanizace dobře plánovaná a řízená, stěhování obyvatel do měst usnadňuje hospodářský rozvoj skrze inovace, sociální transformaci a politické změny v městských centrech.

Své využití při zajišťování udržitelnosti urbanizace najdou i nové technologie, které přispívají k modernizaci měst. Jedním z takových příkladů jsou komplexní produktové portfolio pro nakládání s dešťovou vodou od společnosti Wavin Czechia.

Nabídka zahrnuje široký sortiment výrobků pro hospodaření s dešťovou vodou na nejvyšší úrovni technického rozvoje v těchto 5 funkcionalitách:

zachycení

odvodnění střech podtlakovým způsobem, zpevněných ploch a speciální drenáže;

transport

potrubní a šachtové systémy

filtrace a čištění

specifická zařízení pro decentralizovanou úpravu dešťové vody (hydrodynamický separátor, systémy hrubých filtrů, usazovací filtrační šachty

zasakování a retence

akumulační boxy a vsakovací potrubí pro různé geologické podmínky, montážní případy a dopravní zatížení

regulace odtoku

systémy z akumulačních boxů se svařeným hydroizolačním souvrstvím, s regulačními prvky pro efektivní kontrolu a řízení odtoku.

 

Blog Články z médií Poradna Produktová doporučení Produktové zajímavosti Reference Tiskové zprávy

Všechny novinky