Průhyby plastového potrubí - Wavin Academy

Průhyby plastového potrubí

07.07.2016

Vlivem skladování, dopravou, a především změnou teplot může docházet u plastového potrubí k podélným průhybům. Často se setkáváme s pojmem lukovitost nebo banána efekt. Pokud se průhyby na potrubí objeví, je dobré postupovat dle následujícího doporučení:

Výškové a směrové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 756101:2004. Při sklonu nivelety do 10 ‰ může byt výšková odchylka v uložení stoky nejvýše +/- 10 mm proti kotě dna určené projektovou dokumentaci, při sklonu nad 10 ‰ nejvýše +/- 30 mm. Současně nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami nebo jinými objekty na stokové síti mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při jmenovité světlosti do DN 500 včetně nejvýše 50 mm.

Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování, teplotních změn, apod.) se pak kompenzují pokládkou tak, že směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Pokládka potrubí se potom provádí tak, že potrubí pokládáme střídavě s průhybem vpravo a vlevo. Z těchto důvodů doporučujeme potrubí s větší hodnotou průhybu než 50 mm nepoužívat.

Průhyby plastového potrubí