Návrat k přirozenému koloběhu dešťové vody - Wavin Academy

Extrémní srážky a sucha i klimatické změny posledních let nás nutí vodu zachytávat a regulovat. Kromě toho zvýšená urbanizace a tím i zábor půdy narušuje přirozený koloběh dešťové vody. Tento stav se projevuje mimo jiné následky pro zásobování člověka pitnou vodou, proto je nezbytné s dešťovou vodou hospodařit. Současná legislativa ukládá povinnost správně nakládat s dešťovou vodou na každém pozemku. Komplexní řešení zahrnuje zachycení, transport, filtraci, zasakování nebo akumulaci a regulované vypouštění. 

Potíže s koloběhem dešťové vody začínají již v první fázi: velké množství srážek odteče ve velmi krátkém čase ze střech, zpevněných ploch či komunikací. Často s sebou „posbírá“ celou řadu nečistot, což platí zejména v zimním a jarním období v případě tajícího sněhu, který je obvykle plný soli, štěrku a bláta. Při realizaci retenční nádrže nebo zasakovacího systému je tedy nutné myslet i na filtraci.

Odvodnění střech
Montážní haly, rozsáhlé skladové objekty i obchodní centra se v současné době staví s plochými střechami, které kladou značné nároky na izolaci a systémy odvodnění. Dešťové vody jsou odváděny dvěma způsoby – tradičním gravitačním nebo modernějším podtlakovým. Podtlakový systém má nejen ekonomické, ale i konstrukční přednosti. Příkladem může být Wavin QuickStream PE, který nabízí efektivní řešení odvodnění plochých střech již zmiňovaných objektů a lze jej použít i pro menší administrativní budovy. Pro takové konstrukce je výhodný menší počet střešních vtoků a menších dimenzí potrubí celého systému, což umožní vyhnout se problematickým gravitačním rozvodům o velkých dimenzích. Systém také umožní lepší koordinaci s ostatními technologiemi. Výhodou je samočisticí efekt v potrubí, který je daný vyššími rychlostmi v celé instalaci. Pro správnou funkci systému je důležité zamezení nasávání vzduchu do systému. Střešní vtoky Wavin QuickStream mají speciální konstrukci a jsou vybaveny přepážkou, která nasávání vzduchu znemožňuje. Velkou výhodou je také variabilita střešních vtoků, k dispozici jsou kovové i plastové, které lze použít jak pro zateplené i nezateplené střechy, tak i pro pojízdné i pochozí střechy i střešní žlaby.

Transport a dešťové vody
Kromě střešních ploch je v mnoha případech nezbytné i odvodnění zpevněných ploch či komunikací. Pro komplexní zachytávání a sběr dešťových
srážek jsou vhodné plastové uliční vpusti nebo liniové odvodňovací systémy. Po zachycení srážek ze střech a zpevněných ploch je nutné odvádět
dešťové vody v dešťové kanalizaci. Příkladem může být potrubní systém KG 2000 v kombinaci se šachtami Tegra.

Filtrace
Do retenčního nebo zasakovacího objektu je vhodné odvádět dešťové vody, které jsou čištěné. Pro plochy do 200 m² je možné použít filtrační šachtu Tegra 425 s filtračním košem. Ten je osazen mezi přítokové a odtokové potrubí a zachytí případné nečistoty. Filtrační zařízení je potřeba pravidelně kontrolovat a čistit. Na bázi plastové šachty Tegra 1000 jsou navrhovány hydrodynamické separátory Certaro HDS Pro, které jsou určeny k odstranění částic menších než 1 mm. Výhodou jsou jejich rozměry, snadná instalace a méně výkopových prací. Jediný centrálně umístěný přístupový bod také usnadňuje a urychluje údržbu.

Čištění nebezpečných látek
Kromě mechanických nečistot může dešťová voda obsahovat i různé chemické a ropné látky, jako třeba v případě velkých parkovacích ploch nebo průmyslových objektů. K odstranění ropných látek slouží například odlučovače třídy I Certaro NS, které dokážou odolat plnému dopravnímu zatížení bez nutnosti ochranného obetonování a poradí si s čistěním průtoku v objemu od 3 do 20 litrů za sekundu. Odlučovače Certaro NS s koalescenčním filtrem byly navrženy tak, aby vydržely velkou provozní zátěž. Výhodou je také možnost instalace pod hladinu podzemní vody bez nutnosti zatížení nádrže a díky odolné konstrukci není potřeba nádrž zesilovat. Tyto vlastnosti přinášejí výraznou úsporu nákladů a zjednodušení instalace.

Zasakování nebo retence
Prvním krokem při řešení odvodu dešťové vody je geologický posudek. Ten stanoví, zda je stavební pozemek vhodný pro zasakování doložením výsledků vsakovací zkoušky v předpokládané hloubce uložení vsakovacího objektu. Na základě těchto zkoušek je rozhodnuto, zda je možné deš- ťovou vodu zasakovat. Ve vhodných geologických podmínkách je nutné rozhodnout, jaký typ a konstrukci zasakovací nádrže bude nejlépe použít.
Při výběru je nutné brát v úvahu nejen schopnost čištění, snadnost instalace, ale i nutnost výkopových prací a možnost kontroly systému. Příkladem může být akumulační box Wavin Q-Bic, který je vyrobený z čistého polypropylenu. Vyznačuje se jedinečnou konstrukcí, vysokou výkonností a je vhodný tam, kde je požadavek na možnost čištění a revizi systému. Jeho životnost je uváděna více než padesát let při plné zátěži. Box je modulovatelný, a tak lze jednoduše vysklá- dat takový tvar, který vyhovuje daným podmínkám. Výhodou je také nulová doba na vysoušení, jako je tomu u betonových konstrukcí, a omezení výkopových prací oproti štěrkovým trativodům.
V místech s vyšším dopravním zatížením najde uplatnění akumulační box Q-BB. Pojme až 413 litrů vody a jeho životnost je minimálně 50 let. Modulární je také akumulační box Q-Bic Plus, který nabízí nejotevřenější konstrukce nádrže, která je na trhu k dispozici. Vsakovací boxy jsou obaleny geotextilií a uloženy do štěrkového obsypu. Umístění těchto vsakovacích boxů od podsklepených budov stanovuje norma, důležitá je také vzdálenost od zdroje pitné vody.
K retenci dešťové vody lze využít různé systémy a konstrukce. Například lze také použít akumulační boxy, jako je již zmiňovaný modulární akumulační box Q-Bic Plus. Vyskládaný tvar objektu se zcela obalí PVCE, PE nebo EPDM fólií a sva- ří. Hydroizolační fólie je z vnější a vnitřní strany chráněna vrstvou geotextilie. Regulaci odtoku z retenční nádrže do kanalizace může zajistit osazení např. vírového ventilu Wavin Mosbaek. Posudek geologa napoví, jak velké vsakovací zaří- zení je nutné pro daný objekt navrhnout. Kromě velikosti nádrže se musí zvážit schopnost čiště- ní, nutnost výkopových prací a jednoduchost instalace.

Koloběh se uzavírá
Koloběh dešťové vody končí odpařováním, které způsobuje sluneční záření a s tím spojené oteplení povrchu vodní hladiny. Odpařené kapičky se shromažďují do mraků a poté padají na zem znovu jako déšť. Jediným způsobem, jak udržet rovnováhu v přírodě, je tento koloběh zajistit, udržovat a pomocí moderních řešení a komponent vracet do oběhu vodu v co nejlepší kvalitě.

Celý článek publikovaný v časopisu Materiály pro stavbu naleznete zde (pdf ke stažení).

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close