Návrat k přirozenému koloběhu dešťové vody - Wavin Academy

Návrat k přirozenému koloběhu dešťové vody

20.03.2017

Extrémní srážky a sucha i klimatické změny posledních let nás nutí vodu zachytávat a regulovat. Kromě toho zvýšená urbanizace a tím i zábor půdy narušuje přirozený koloběh dešťové vody. Tento stav se projevuje mimo jiné následky pro zásobování člověka pitnou vodou, proto je nezbytné s dešťovou vodou hospodařit. Současná legislativa ukládá povinnost správně nakládat s dešťovou vodou na každém pozemku. Komplexní řešení zahrnuje zachycení, transport, filtraci, zasakování nebo akumulaci a regulované vypouštění. 

Potíže s koloběhem dešťové vody začínají již v první fázi: velké množství srážek odteče ve velmi krátkém čase ze střech, zpevněných ploch či komunikací. Často s sebou „posbírá“ celou řadu nečistot, což platí zejména v zimním a jarním období v případě tajícího sněhu, který je obvykle plný soli, štěrku a bláta. Při realizaci retenční nádrže nebo zasakovacího systému je tedy nutné myslet i na filtraci.

Odvodnění střech
Montážní haly, rozsáhlé skladové objekty i obchodní centra se v současné době staví s plochými střechami, které kladou značné nároky na izolaci a systémy odvodnění. Dešťové vody jsou odváděny dvěma způsoby – tradičním gravitačním nebo modernějším podtlakovým. Podtlakový systém má nejen ekonomické, ale i konstrukční přednosti. Příkladem může být Wavin QuickStream PE, který nabízí efektivní řešení odvodnění plochých střech již zmiňovaných objektů a lze jej použít i pro menší administrativní budovy. Pro takové konstrukce je výhodný menší počet střešních vtoků a menších dimenzí potrubí celého systému, což umožní vyhnout se problematickým gravitačním rozvodům o velkých dimenzích. Systém také umožní lepší koordinaci s ostatními technologiemi. Výhodou je samočisticí efekt v potrubí, který je daný vyššími rychlostmi v celé instalaci. Pro správnou funkci systému je důležité zamezení nasávání vzduchu do systému. Střešní vtoky Wavin QuickStream mají speciální konstrukci a jsou vybaveny přepážkou, která nasávání vzduchu znemožňuje. Velkou výhodou je také variabilita střešních vtoků, k dispozici jsou kovové i plastové, které lze použít jak pro zateplené i nezateplené střechy, tak i pro pojízdné i pochozí střechy i střešní žlaby.

Transport a dešťové vody
Kromě střešních ploch je v mnoha případech nezbytné i odvodnění zpevněných ploch či komunikací. Pro komplexní zachytávání a sběr dešťových
srážek jsou vhodné plastové uliční vpusti nebo liniové odvodňovací systémy. Po zachycení srážek ze střech a zpevněných ploch je nutné odvádět
dešťové vody v dešťové kanalizaci. Příkladem může být potrubní systém KG 2000 v kombinaci se šachtami Tegra.

Filtrace
Do retenčního nebo zasakovacího objektu je vhodné odvádět dešťové vody, které jsou čištěné. Pro plochy do 200 m² je možné použít filtrační šachtu Tegra 425 s filtračním košem. Ten je osazen mezi přítokové a odtokové potrubí a zachytí případné nečistoty. Filtrační zařízení je potřeba pravidelně kontrolovat a čistit. Na bázi plastové šachty Tegra 1000 jsou navrhovány hydrodynamické separátory Certaro HDS Pro, které jsou určeny k odstranění částic menších než 1 mm. Výhodou jsou jejich rozměry, snadná instalace a méně výkopových prací. Jediný centrálně umístěný přístupový bod také usnadňuje a urychluje údržbu.

Čištění nebezpečných látek
Kromě mechanických nečistot může dešťová voda obsahovat i různé chemické a ropné látky, jako třeba v případě velkých parkovacích ploch nebo průmyslových objektů. K odstranění ropných látek slouží například odlučovače třídy I Certaro NS, které dokážou odolat plnému dopravnímu zatížení bez nutnosti ochranného obetonování a poradí si s čistěním průtoku v objemu od 3 do 20 litrů za sekundu. Odlučovače Certaro NS s koalescenčním filtrem byly navrženy tak, aby vydržely velkou provozní zátěž. Výhodou je také možnost instalace pod hladinu podzemní vody bez nutnosti zatížení nádrže a díky odolné konstrukci není potřeba nádrž zesilovat. Tyto vlastnosti přinášejí výraznou úsporu nákladů a zjednodušení instalace.

Zasakování nebo retence
Prvním krokem při řešení odvodu dešťové vody je geologický posudek. Ten stanoví, zda je stavební pozemek vhodný pro zasakování doložením výsledků vsakovací zkoušky v předpokládané hloubce uložení vsakovacího objektu. Na základě těchto zkoušek je rozhodnuto, zda je možné deš- ťovou vodu zasakovat. Ve vhodných geologických podmínkách je nutné rozhodnout, jaký typ a konstrukci zasakovací nádrže bude nejlépe použít.
Při výběru je nutné brát v úvahu nejen schopnost čištění, snadnost instalace, ale i nutnost výkopových prací a možnost kontroly systému. Příkladem může být akumulační box Wavin Q-Bic, který je vyrobený z čistého polypropylenu. Vyznačuje se jedinečnou konstrukcí, vysokou výkonností a je vhodný tam, kde je požadavek na možnost čištění a revizi systému. Jeho životnost je uváděna více než padesát let při plné zátěži. Box je modulovatelný, a tak lze jednoduše vysklá- dat takový tvar, který vyhovuje daným podmínkám. Výhodou je také nulová doba na vysoušení, jako je tomu u betonových konstrukcí, a omezení výkopových prací oproti štěrkovým trativodům.
V místech s vyšším dopravním zatížením najde uplatnění akumulační box Q-BB. Pojme až 413 litrů vody a jeho životnost je minimálně 50 let. Modulární je také akumulační box Q-Bic Plus, který nabízí nejotevřenější konstrukce nádrže, která je na trhu k dispozici. Vsakovací boxy jsou obaleny geotextilií a uloženy do štěrkového obsypu. Umístění těchto vsakovacích boxů od podsklepených budov stanovuje norma, důležitá je také vzdálenost od zdroje pitné vody.
K retenci dešťové vody lze využít různé systémy a konstrukce. Například lze také použít akumulační boxy, jako je již zmiňovaný modulární akumulační box Q-Bic Plus. Vyskládaný tvar objektu se zcela obalí PVCE, PE nebo EPDM fólií a sva- ří. Hydroizolační fólie je z vnější a vnitřní strany chráněna vrstvou geotextilie. Regulaci odtoku z retenční nádrže do kanalizace může zajistit osazení např. vírového ventilu Wavin Mosbaek. Posudek geologa napoví, jak velké vsakovací zaří- zení je nutné pro daný objekt navrhnout. Kromě velikosti nádrže se musí zvážit schopnost čiště- ní, nutnost výkopových prací a jednoduchost instalace.

Koloběh se uzavírá
Koloběh dešťové vody končí odpařováním, které způsobuje sluneční záření a s tím spojené oteplení povrchu vodní hladiny. Odpařené kapičky se shromažďují do mraků a poté padají na zem znovu jako déšť. Jediným způsobem, jak udržet rovnováhu v přírodě, je tento koloběh zajistit, udržovat a pomocí moderních řešení a komponent vracet do oběhu vodu v co nejlepší kvalitě.

Celý článek publikovaný v časopisu Materiály pro stavbu naleznete zde (pdf ke stažení).