Jak se dělá tlaková zkouška kanalizace? - Wavin Academy

Jak se dělá tlaková zkouška kanalizace?

Provádění tlakových zkoušek potrubí upravuje norma ČSN 75 5911. Ta určuje způsob provádění tlakových zkoušek vodovodních a závlahových potrubí a vodovodních přípojek bez pohledu na použitý trubní materiál a na způsob jeho uložení v zemi, v kolektorech, v technických kanálech nebo na různých konstrukcích. Norma platí také pro výtlačná potrubí odpadních vod.
Všechna potrubí veřejné sítě musí být podrobena před uvedením do provozu odzkoušení dle výše uvedené normy. Cílem této zkoušky je prokázání pevnosti a vodotěsnosti potrubí, tím pádem i kvality a připravenosti celého systému na budoucí provozování. Tlaková zkouška může probíhat až ve třech fázích – skládá se z předběžné zkoušky, zkoušky poklesem přetlaku a hlavní tlakové zkoušky. Potrubí se naplní pitnou vodou a odvzdušní. Přetlak vody se zvyšuje až na provozní přetlak, nesmí však překročit zkušební přetlak rozvodné sítě. Dojde-li během zkoušky k úniku vody nebo k jiným nežádoucím změnám v potrubí, zkouška se ukončí a závady se musí odstranit. Po odstranění závad se tlaková zkouška opakuje od začátku.
Tlakové zkoušky, jejich postup, způsob a rozsah stanovuje projektant a jsou definovány v projektové dokumentaci.