Trend: Filtrace a zasakování dešťové vody z rodinného domu - Wavin Academy

Stavba nebo rekonstrukce rodinného domu s sebou nese nutnost správně nakládat s dešťovými vodami. Podle vyhlášky č. 269/2009 Sb. § 20 odst. 5 písmeno c) se prioritně mají dešťové vody zasakovat na pozemku investora. Pokud tak učinit nelze (např. prokázáním nevhodných podmínek geologickým průzkumem), pak je třeba zajistit její retenci a regulovaný odtok do dešťové nebo jednotné kanalizace. Akumulace dešťové vody patří v současné době k ekonomickým trendům, a to i v případě výstavby jednotlivých rodinných domů. Důvodem jsou jednak stále rostoucí ceny vodného a stočného a dále pak široká možnost uplatnění takto zadržené vody v domácnosti.

Následkem stavebních aktivit přibývá zpevněných ploch, které omezují schopnost prostředí přirozeně zasakovat dešťovou vodu. Rozsáhlá parkoviště, komunikace, střechy domů – to vše komplikuje zasakování dešťové vody či její plynulý a bezproblémový průtok kanalizační sítí. Stále častěji se tak objevují extrémy v podobě klesající hladiny podzemních vod a „vysychání krajiny“ nebo dochází k lokálním povodním, kdy jsou pozemky během krátké doby zaplaveny množstvím vody z přívalového deště.

Za nejpřijatelnější řešení současného stavu je považováno zadržení a zasakování vody přímo v místě jejího spadu, tedy na pozemku investora daného objektu. Je-li zasakování proveditelné, je třeba se rozhodnout pro konkrétní konstrukční řešení. Pokud jsou podmínky pro vsakování nevyhovující, je nutné zaměřit se na další varianty, tedy na zadržování dešťových vod a jejich regulované vypouštění do kanalizace, případně do recipientu.

Zhodnocení, zda pozemek, resp. horninové prostředí, je vhodný pro vsakování, musí provést geolog. Hydrogeologické podmínky lokality může doložit výsledkem vsakovací zkoušky v předpokládané hloubce uložení vsakovacího objektu.

Výsledky geologického průzkumu, zejména pak kv (koeficient vsaku) a výška hladiny podzemní vody, vstupují do výpočtu objemu vsakovacího tělesa podle ČSN 759010. Zodpovědný projektant na základě místních poměrů nadimenzuje zasakovací nebo retenční nádrž a navrhne celkové řešení nakládání s dešťovými vodami, které odtékají ze všech zpevněných ploch pozemku.

Dešťové vody, které jsou odváděny do retenčního nebo zasakovacího objektu, je vhodné čistit. Doporučovaným způsobem pro plochy do 200 m² je například filtrační šachta Tegra 425 s filtračním košem. Mezi přítokové a odtokové potrubí DN 160 je osazen filtrační koš, který filtrační tkaninou o velikosti ok 2×2 mm zachytí případné nečistoty před vnosem retenčního, resp. zasakovacího, objektu. Nad úrovní přítokového potrubí je šachta vybavena bezpečnostním přepadem, který je zaústěn do navazujícího potrubí a eliminuje možné poškození nemovitosti zpětným zatopením při zanesení filtračního koše. Toto opatření ale nezmenšuje povinnost pravidelně filtrační zařízení kontrolovat a čistit.

Zasakovací objekty pro rodinné domy
Zasakovací objekty pro rodinné domy mohou být tvořeny akumulačními boxy s vysokým užitným objemem (až 95 % oproti cca 35 % u štěrkového drénu). Tyto boxy se skládají do požadovaného tvaru a objemu a obalují se geotextilií (např. Wavin Geon 250). Retenční objekty se mohou skládat ze stejných akumulačních boxů, ale je nutné je opracovat hydroizolačním souvrstvím (ochranná geotextilie – svařovaná fólie 1,5 mm – ochranná geotextilie).

V rámci účinného řešení zasakování srážkové vody u rodinných domů jsou ideální zasakovací boxy, např. systém Wavin Azura nebo Q-BB, a to především pro své rozměry. Box Wavin Azura disponuje objemem 0,2 m³ s rozměry 0,5×1,0 m a výškou 0,4 m a box Wavin Q-BB o objemu 0,432 m³ s rozměry 0,6×1,2 m a výškou 0,6 m.

Pro případ extrémních srážek je vhodné využít bezpečností přepad ze systému. Vhodným umístěním bezpečnostního přepadu na pozemku lze účinně předcházet případným škodám na majetku. V případě výše uvedené situace může plnit funkci bezpečnostního přepadu kryt potrubí, který zakončuje odvětrání celého zařízení.

Článek v PDF zde.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close